Sahypamyz täzelenýär, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.

Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm

Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm
Model belgisi:

FOC-R-HDPE-BC + 2x0.8-FRP + 1.2-PBT

Düşündiriş:

Tegelek ftth süýümli damja kabeli, ýa-da mikro adss damjasy sim diýilýär, orta aralyklarda ýa-da howa giňişliginde iň soňky bir kilometr aralykda ýagtylygy geçirmek üçin döredilen kabel.Bu süýümli optiki damja sim, adatça bir ýa-da birnäçe süýümden durýar we dürli howa şertlerinde gowy fiziki öndürijiligi gazanmak üçin ýörite material bilen berkidilýär.

  • Programma: Daşarda
  • Süýümiň mukdary: 1 süýüm
  • Ölçegleri: 4.0 mm
  • Güýçlendirmek: FRP
  Häzir habarlaşyň maglumat sahypasyny göçürip al
 • Haryt jikme-jigi
 • Spesifikasiýa
 • Wideo
 • Üstünliklerimiz
 • Sorag

Esasy aýratynlyklary

 • UV subutnama HDPE kurtka
 • Süýüm FRP çybyklary, boş turba bilen berkidildi
 • Dürli talaplar üçin G652D, ýa-da G657 A1 / A2 süýümli ýadro görnüşleri
 • Içerde we daşarda amaly
 • Dokary dartyş güýji we çeýeligi
 • Oda çydamly gorag
 • Optiki kabeliň bäsdeşlik bahasy
Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm Tegelek ftth damja kabeli 1 süýüm

Aýratynlyk

Kabel aşakdakylardan ybarat:

 • Kabeliň ölçegleri:

- Diametri: 4.0 ± 0,2mm

 • Süýümiň mukdary 1 süýümdir.
 • Diametri 0,8 mm bolan FRP hasasy.
 • HDPE kurtka gaby, UV goragly.

Singleeke re modeimiň optiki süýümi G.657A1 / A2 ýa-da süýüm standartlarynyň G.652D derejeleri.

Müşderi tarapyndan saýlanan süýüm ýadrosynyň takyk standarty.TIA / EIA 598 ýa-da IEC 60304 laýyklykda optiki süýüm reňk bilen goralýar.

HDPE ýokary dykyzlygy, ýokary güýji we ýokary himiki garşylygy bolan polimer materialdyr.

Koprak oka

GÖRNÜŞ

Binalar bilen senagat desgalarynyň arasynda telekommunikasiýa goldawyny gurmak üçin açyk howada ulanylýar.

Süýüm optikasynyň kabel tarelka paýlaýyş torlary üçin içerde ulanylýar.Daşarda kabel goýmaga rugsat berilýär.

Süýüm optikasynyň drena system ulgam paýlaýyş torlarynda ulanylýar.Gorag plastik turbalara kabel bilen uruň.

Koprak oka

Önümçilik

  süýümli web öndüriji

Zawod wideosyna tomaşa ediň

Tehniki spesifikasiýa

Harytlar Parametrler
Haryt kody FOC-R-HDPE-BC + 2 × 0.8-FRP + 1.2-PBT-1xG657A1-4.0
Haryt ady frp çybyklar bilen berkidilen tegelek ft kabel, 1 süýüm
Turba materialy we diametri PBT, 1,2 (± 0,2) mm
Güýç agza materialy we ululygy FRP çybyklary, 0,8 mm
Süýümiň esasy görnüşleri G.652.D, G.657A1, G.657A2
Kabel kurtkanyň reňki Gara
Kurtka materialy HDPE
Kabel ölçegi, mm 4.0 (± 0,2)
Gysga / uzak möhletli dartyş güýji, N. 1400/800
Garşylyk gysga / uzak möhletli, N / 100mm 5000/2500
Programmanyň temperaturasy, ℃ -50 ~ + 70
Şahadatnama IEC-60794-1-2, ISO9001: 2015
Uzynlyk Deprek üçin 1000/2000 m

ÖNÜMLER Wideo

Zawod wideosy

Zawodyň suraty

SAKLANMAK ÜÇIN

SAKLANMAK ÜÇIN

Kabel OTDR
synag

Dartyş güýji
synag

Temp & Humi tigir sürmek
synag

UV we temperatura
synag

Poslama garramagy
synag

Fireangyna garşylyk
synag

Sorag-jogap

 • 1. Haýsy sebitde?

  Howa FTTH erginini öndürmek bilen meşgullanýan Hytaýda ýerleşýän zawod:

  • süýümli kabel,
  • öňünden ýapylan patch şnurlary,
  • kabel gysgyçlar we ýaýlar,
  • açyk we ýapyk gutujy gutular, giriş terminallary

  ODN optiki paýlaýyş ulgamy üçin çözgüt öndürýäris.

   

 • 2. Siz göni öndüriji?

  Hawa, köp ýyllyk iş tejribesi bolan gönüden-göni zawod.

 • 3. Zawodyňyz nirede?

  Hytaýda ýerleşýän “Jera Line” zawody uyaýu Ningbo, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

 • 4. Näme üçin Jera Line saýlamaly?

  - Örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
  - Önümiň degişli teklipleri bilen çözgüt öndürýäris.
  - Bizde durnukly hil gözegçilik ulgamy bar.
  - Satuwdan soň önümiň kepilligi we goldawy.
  - Önümlerimiz ulgamda işlemek üçin biri-birimiz bilen işlemek üçin düzüldi.
  - Size goşmaça artykmaçlyklar berler (çykdajylaryň netijeliligi, amaly amatlylygy, täze önümi ulanmak).
  - Ynam esasynda uzak möhletleýin täzelenmäge borçlanýarys.

 • 5. Näme üçin bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bilersiňiz?

  Sebäbi gönüden-göni zawod barbäsdeşlik bahalary, has giňişleýin maglumat şu ýerden tapyň:https://www.jera-fiber.com/competitive-price/

 • 6. Näme üçin durnukly hil hödürläp bilersiňiz?

  Hil ulgamymyz barlygy sebäpli has giňişleýin maglumat tapyňhttps://www.jera-fiber.com/about-us/guarantee-responsibility-and-laboratory/

 • 7. Önümleriňize kepillik hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, üpjün edýärisönümiň kepilligi.Biziň gözýetimimiz, siziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak.Oneöne bir gezeklik sargyt däl.

 • 8. Siziň bilen işlemek üçin logistika çykdajylaryny nädip tygşytlap bilerin?

  Biziň bilen işlemek üçin logistika çykdajylaryňyzyň 5% -ine çenli azaldyp bilersiňiz.
  Logistik çykdajylary tygşytlaň - uyauyao Jera Line Fiting Co., Ltd. (jera-fiber.com)

 • 9. Öndürýän esasy önümleriňiz haýsylar?

  Howa süýümli optiki kabel FTTH / FTTX ýerleşdirmek üçin (kabel + gysgyçlar + gutular) yzygiderli täze önümleri ösdürip, çözgüt öndürýäris.

 • 10. Söwda möhletiňiz we töleg şertleriňiz nähili?

  FOB, CIF söwda şertlerini kabul edýäris we tölegler üçin T / T, L / C göz öňünde tutýarys.

 • 11. OEM sargytlaryny öndürip bilersiňizmi?

  Hawa edip bilyäs.Şeýle hem, gaplama dizaýnyny, markanyň adyny we ş.m. talaplara görä sazlap bileris.

 • 12. Maňa önümiň “Customization” we gözleg işlerini hödürläp bilersiňizmi?

  Hawa, RnD bölümimiz, galyplaýyş bölümi bar we biz özleşdirmegi we häzirki önümlere üýtgeşmeler girizmegi göz öňünde tutýarys.Hemmesi taslama talaplaryňyza bagly.Şeýle hem islegiňize görä täze önüm öndürip biler.

 • 13. Täze müşderileriň MOQ näme?

  Birinji sargyt üçin MOQ ölçegleriniň ýoklugy.

 • 14. Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?

  Hawa, sargyt bilen deň boljak nusgalary berýäris.

 • 15. Sargyt edilen önümleriň hili, tassyklan zatlarym bilen birmeňzeş bolarmy?

  Elbetde, sargyt önümleriniň hili, tassyklan nusgalaryň hili bilen hemişe deňdir.

 • 16. Önümleriňiziň goýmasyny nireden görüp bilerin?

  Youtube kanalymyza giriň https: /www.youtube.com sagat? V = DRPDnHbVJEM8t

 • 17. Siz bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

 • 18. Iň soňky katalogyňyzy nireden göçürip alyp bilerin?

 • 19. Global tejribäňiz barmy?

  Hawa, bizde bar.Jera liniýasy ISO9001: 2015 laýyklykda işleýär we köp ýurtlarda we sebitlerde hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz bar.Her ýyl sergilere gatnaşmak we pikirdeş dostlar bilen duşuşmak üçin daşary ýurda gidýäris.

BIZ bilen habarlaşyň

12 sagadyň içinde çalt jogap bermek üçin bu formany dolduryň:

GARŞY ÖNÜMLER

Plastiki damja sim gysgyjy, ACC
Howa ADSS labyr gysgyjy, PA-500 (4-8mm)
Kabel gysgyç ýaýyny, Yk-01
Süýümli pol gutusy, FODB-8A-2B
Süýüm optiki paýlaýyş patch şnurlary
whatsapp

Häzirki wagtda faýl ýok